Arvsskatt i Spanien

Baserad på vår mångåriga erfarenhet, ska vi försöka besvara frågan som många av våra klienter ser som ett problem, alltså,

* vad händer när man ärver en lägenhet/hus i Spanien?
* hur ska man bära sig åt?

Vi på Juristfirman Alzola brukar i ovanstående fall börja med att ställa några frågor som är viktiga att beakta.

1. Vem har avlidit? (make/a, far/mor, bror/syster, annat)
2. När avled personen?
3. Vilken nationalitet hade den avlidne?
4. Vad har man ärvt i Spanien? (lägenhet, villa, radhus, övrigt)
5. Var (ort) i Spanien finns arvet?
6. Finns det lagfart (Escritura)?
7. Har man i Sverige upprättat bouppteckning efter den avlidne?
8. Vilka är arvingar till den avlidne? (make/a, bröstarvinge, särkullsbarn, annat)
9. Vilket år köptes fastigheten i Spanien?
10. Finns det något testamente i Sverige och/eller i Spanien?

Som ni förstår är varje arvskifte unikt, därför är det svårt att här ge exakt svar för just ditt fall. Men vi ska försöka oss på att ge en allmän bild av vad som händer då en anhörig avlider och denne ägde en lägenhet i Spanien.

Till att börja med, ska vi klargöra en VIKTIG detalj.

Från och med 17 augusti 2015 gäller den nya Europeiska Arvsförordningen, som stadgar att nationalitetsprincipen inte är tillämplig längre, utan man tillämpar lagen av landet i vilket den avlidne var bosatt. Således, om den avlidne har sitt hemvist i Sverige, kommer den svenska lagen att tillämpas. Om en svensk medborgare flyttar till ett annat land och byter folkbokföringsadress, kommer lagen i det landet att tillämpas på arvet. Därför borde bra att upprätta ett testamentet där det framkommer att svensk lag skall tillämpas efter bortgång.

Arvsskatten betalas i det landet fastigheten ligger, därmed kan detta inte styras genom testamente. Den spanska arvsskatten är progressiv, den börjar med 7,65% och slutar med 34%. Beroende på släktförhållande höjs procentsatsen, ju avlägsnare arvingen är desto högre procentsats. Arvsskatten regleras av den rikstäckande lagen och av den regionala lagen som varierar i de olika regionerna i Spanien.  Det påverkar arvsskatteavdrag och även hur höga fribeloppen är innan man måste börja betala arvsskatt i Spanien.

Bästa sättet att åskådliggöra arvsskatten i Spanien är genom att ta upp ett exempel som speglar de vanligaste fallen:

Exempel.
Herr Kurt Larsson och med Fru Gudrun äger ett radhus i Torrevieja.

Tax värde/ Valor Catastal 150 000 Euro
Barnen Niklas & Lotta Larssons är skattskrivna i Sverige

Statistiskt sätt kommer Kurt att avlida före sin hustru Gudrun.

Kurt har sitt hemvist i Sverige, alltså tillämpas svensk arvslagstiftning för fastställande av vem eller vilka ärver den avlidne. Med andra ord är det Gudrun som ärver Kurts del av fastigheten i Spanien. Den lokala skattemyndigheten kommer att värdera lägenheten med hjälp av taxeringsvärde (valor catastral) gånger indexsiffra som varierar mellan 1,2-3,1, i vårt exempel blir det, 150 000 x 1,44 = 216 000 euro. Gudrun äger sedan tidigare hälften (108 000 euro) genom giftorätt och nu ska hon ärva Kurts andel (108 000 euro).

Kvarlåtenskapen (värdet på de sammanlagda tillgångarna) ska alltid höjas med 3% innefattande all lös egendom i hemmet, därför behöver man i Spanien inte upprätta någon inventarielista.

Exempel.
Fastighetens spanska tax värde (valor catastral): 150.000 euro
Indexregl. (1,44) total bouppteckningsvärde: 216 000 euro
Gudruns beskattningsbara andel 1/2: 108 000 euro Plus 3% ”lösegendom”: 111 240 euro
Gudruns grundavdrag: – 100 000 euro
Beskattningsbar kvarlåtenskap: = 11 240 euro

För att beräkna arvskatten tar man hjälp av den spanska skatteverkets arvs och gåvoskattetabell, skulle du vilja ha en kan vi sända dig en.

Från 0 upp till 7 993,46 euro betalas ……… 7,65 procent

11 240 euro x 7,65 % = 859,86 euros

Avdraget för arvsskatt i Alicante för efterlevande make och barn är  ytterligare 50%.

859,86 /2= 429,93 euro

Med andra ord, det belopp som Gudrun kommer att betala i arvsskatt i Spanien är 429,93 euros (ca 4 300  kr).

Det Gudrun ska göra är följande rörande fritidsfastigheten i Spanien:

* Kontakta via sin skatterepresentant/advokat/juridiska ombud den lokala skattemyndigheten för att begära om anstånd med ytterligare 6 månader rörande inbetalning av arvsskatt.
* I Sverige ska Gudrun invänta tills bouppteckning efter Kurt är inskriven och klar.

Först nu, kan Gudrun börja åtgärda arvskiftet i Spanien. Med hjälp av sin representant eller advokat så kan de börja att upprätta handlingar som de spanska myndigheterna kommer att kräva för att omlagfara lägenheten i Gudruns namn:

* Först och främst vill de spanska myndigheterna veta att den avlidne verkligen ÄR avliden, därför ska Gudrun ha ett Dödsfallsintyg med släktutredning som utfärdas av Skattekontoret i Sverige.
* Sedan är myndigheten mycket intresserad av vad den svenska lagen säger om VEM som ärver den avlidne, detta kan Gudrun påvisa genom att visa upp den svenska Bouppteckningen efter Kurt.

Ovanstående dokumentation måste översättas till spanska av en auktoriserad översättare och därefter förses med s.k. Apostillestämpel. Med bl.a. hjälp av dessa dokument och en fullmakt kan Gudruns ombud i Spanien omlagfara Kurts andel i Gudruns namn samtidigt som arvsskatten betalas.

Vår erfarenhet visar att alla arvskiften är unika, det finns en mängd olika variabler som på olika grad påverkar arvsskatten i Spanien. Ambitionen med denna information är att i generella termer förklara att arvsskatten i Spanien inte är absurd, utan rimlig. Så pass rimlig att tusentals européer varje år väljer att investera i fastigheter i Spanien.

Till er som redan äger drömhuset/lägenheten i Spanien, var lugn, dom spanska myndigheterna vill inte skrämma iväg alla investerare med orimligt höga skatter, vilket framgår av exemplet ovan, eller hur?

OM TESTAMENTE, BOUPPTECKNINGAR m.m. i Spanien

Det första som man bekymras över är frågan kring TESTAMENTE eller ej. I den föregående artikeln har svaret lämnats på frågan om sådant spanskt testamente behövs. Vi skall kanske, här och nu, komplettera informationen med tre tilläggsförklaringar:

* OM man inte efterlämnar några som har rätt att ärva (bara kusiner, sysslingar och dylik, exempelvis) eller,
* OM bara efterlämnar en SAMBO (ej släkt) eller,
* OM man vill att just en (eller flera) av de arvsberättigade skall få den spanska fritidsfastigheten, då skall man upprätta testamente (spanskt eller svenskt)

Man skall alltid ha i minne att, i princip, det testamente som upprättats SIST är det som gäller. Eftersom testamentet alltid kan återkallas kan man också förordna att ett visst tidigare upprättat testamente (avseende exempelvis egendomen i Spanien) förbli giltig trots ett nyare testamente. Man skall alltid vara mycket tydligt i vad man bestämmer sig för. Man borde exempelvis ej uppge bara egendomen i Spanien, och i stället precisera och konkretisera fastighetens beteckning (gatuadress, stad, området, eventuellt lagfartsuppgifter)

En situation som uppkommer ofta är den som gäller bland personer i sambo förhållanden (dvs. sammanlevande men ej gifta med varandra). Att förordna via testamente sin sambo som arvtagare kanske gör den en ”björntjänst” eftersom, skattemässigt i Spanien, betraktas inte samboförhållanden som något sorts ”släktskap” och arvsskattebeloppet enligt storleken av kvarlåtenskapen multipliceras med 2. Det finns vid sådana fall andra lösningar som kanske är att föredra.

I Spanien diskuteras bland de ansvariga myndigheterna och lagstiftarna att, liksom i Sverige, avskaffa eller delvis minska arvsskatten. Det som håller på att accepteras (men inte ännu!!) blir ett avskaffande av arvsskatten mellan makar eller bröstarvingar i första led. Inget lagförslag har ännu officiellt presenterats men det skrivs om det i tidningar då och då.

Nyligen har jag läst ett par artiklar i tidskrifter avsedda för Spaniens svenskar som är minst sagt vilseledande och felaktiga. Dessa vill göra gällande att arvsskatten i Spanien är så högt att man måste värja sig mot den med all kraft och medel. Sanningen är att, liksom i Sverige och andra europeiska länder, arvsskatten är PROGRESSIV (skattesatsen kan bli högre ju större kvarlåtenskapen är) och SLÄKTRELATERAD (mellan make/a och barn/ avkomlingar bli skattesatsen mycket lägre än mellan en arvlåtare och sin syster/ bror/ far/ mor, exempelvis). Dessutom skall man inte glömma att vid arv har varje dödsbodelägare alltid rätt till ett visst grundavdrag som är högre vid nära släktskap och lägre då arvtagare ej är nära släkt. Avlägsen släkt eller vid arv mellan ej släkt medges ej något grundavdrag.

Innan man fortsätter med denna artikel vill vi göra klart en sak: liksom vid sådana arv situationer i Sverige brukar man, i dom flesta fallen, vända sig till någon som kan ge professionell hjälp (advokat, jurist, revisor, begravningsbyrå etc.) Det är likadant med arv i Spanien. Om man inte är kunnig i sådana juridiska frågor och inte behärskar spanska, och inte heller bevandrad med de involverade procedurerna, borde man anlita någon som hjälper. Det finns ingenting i spansk lag som säger eller kräver att man måste åka till Spanien för det. Allt kan ordnas härifrån om man vänt sig till kompetenta personer. Naturligtvis pratar vi nu om eget intresse, men det jag skriver om är baserad på vår mångåriga erfarenhet.

Om vi utgår från ett vanligt exempel ser vi bättre detaljerna och förutsättningarna. Ett svenskt gift par med två barn äger en fritidsfastighet i Spanien inom Alicante provins (Torrevieja). Lagfarten (= Escritura de Compraventa) står på honom. Makarna har ej äktenskapsförord (vilket innebär att dem emellan råder giftorättsgods i deras relation). Maken avlider först. Inget testamente har de upprättat heller. Vad skall man göra?

För det första behöver man inte jäkta och vara otroligt nervös med att lämna in den spanska bouppteckningen till myndigheterna i Spanien. Automatiskt får man en frist för det på 6 månader från dödsdagen. Man kan dessutom få den förlängd för ytterligare 6 månader. Och vad händer om man ändå ej hinner få in pappren i tid. Egentligen ingenting dramatisk. Om man lämnar in bouppteckningen EFTER fristen (6 månader från dödsdagen) träder i kraft vad som är också normalt i Sverige: att man bli skyldig att betala förseningsavgift och eventuellt fördröjningsränta. Om man presenterar den spanska bouppteckningen, exempelvis, 3 år efter dödsdatum blir avgiften och ränta högre än om man gör det strax efter den normala fristen gått ut. Men det handlar inte om oöverkomliga belopp. I sammanhanget vill vi påpeka att det saknar all juridisk grund påståendet (rättare sagt ryktet som sprider sig bland Spaniensvenskar) om att spanska staten kan konfiskera lägenheten/ radhuset/ fritidsfastigheten om man inte lämnar in i tid bouppteckningen. I Spanien, liksom Sverige och andra länder inom Europeiska Unionen, är en rättsstat, där lagar och förordningar gäller för att få in, bl.a., obetalda skatter, alltid genom noggranna procedurer och förfarande som respekterar, tillfullo, de enskildes rättigheter.

Sedan ett antal år sen har man infört i Spanien, för utlänningar som har intressen av olika slag i landet, ett särskilt ID-nummer, på spanska kallad Número de Identificación de Extranjeros (NIE). Man ansöker om sagda NIE nummer hos Polisen i staden där man bor eller vistas. Man kan också söka det via Spaniens Ambassad i Stockholm. Detta NIE nummer skall man uppge överallt där utlänningen sätter sig i kontakt med myndigheter (Notarius Publicus, Kommunen, Skatteverket, Banker, etc.)

Om de mera konkreta åtgärder att ordna vid någons dödsfall har vi följande:

 1. Beställa från den svenska skattemyndigheten ett dödsfallsintyg med släktutredning
  2. Kopia av det sista svenska testamentet om sådant funnits eller uppgift om eventuellt spansk testamente.
  3. Kopia av den svenska bouppteckningen som inlämnats till vederbörande. Om den redan registrerats desto bättre. (Översättning till spanska skall innefatta bara lämpliga delar av den).
  4. Kopia på lagfartsbevis i Spanien för den aktuella fastigheten.
  5. Kopia på den sist inbetalda fastighetsskatten i Spanien
  6. Kopia på saldo per dödsdagen av ev. bankkonto i Spanien
  7. Kopior på övriga tillgångar belägna i Spanien per dödsdagen (exempelvis, aktier som emitterats av spanska företag och liknande)

Alla ovannämnda handlingar och dokument måste bestyrkas och legaliseras översättas av Auktoriserad Translator till spanska. I båda fallen skall dokumenten slutlegaliseras med stämpeln så kallad Apostille.

Vi själva ordnar allt detta, inklusive översättningarna, eftersom Sebastian Alzola är auktoriserad translator, godkänd av såväl de svenska som spanska berörda myndigheterna sedan många år tillbaka. Som vi förklarar i denna webbsida har vi byggt upp, under årens lopp, ett nätverk av lokala medarbetare i Spanien i de delar av landet där skandinaver brukar vistas, resa dit eller investera och därför kan Ni anförtro oss, här i Sverige, att sköta arvskiftet i Spanien, på det viset behöver inte någon av er resa till Spanien för det ändamålet.

Många viktiga frågor är fortfarande obesvarade men alla som läser dessa rader är förstås medvetna att för det skulle behövas skriva en hel bok, vilket inte är meningen med denna artikel.

För kompletterande information är vi alltid villiga att ställa upp antingen ni ringer, mejlar eller besöker oss i Stockholm.

Sonia Cubas