Behövs testamente i Spanien

Svaret är naturligtvis: Nej

En av de frågor som ofta återkommer bland spaniensvenskar som kontaktat vår advokatbyrå är om det behövs spanskt testamente om man vill garantera sina arvingar att de verkligen får huset/ radhuset/ lägenheten man köpt i Spanien?

Man behöver inte upprätta spanskt testamente. Från och med 17 augusti 2015 gäller den nya Europeiska Arvsförordningen, som stadgar att nationalitetsprincipen inte är tillämplig längre, utan man tillämpar lagen av landet i vilket den avlidne var bosatt.

Kortfattat så innebär det följande:

– Om den avlidne var svensk medborgare vid dödsfallet och hade sitt hemvist i Sverige, avgörs frågan av Sveriges Ärvdabalken. Enligt svensk arvsordning ska tillgångarna, oberoende av i vilket land de befinner sig, ärvas av efterlevande maka/make och bröstarvingarna. I avsaknad av bröstarvingar är det den avlidnes föräldrar som ärver och i avsaknad av dem är det nästa led, alltså syskonen, osv.

* Om den avlidne ej lämnat efter sig några arvsberättigade alls, ärver, enligt Sveriges Ärvdabalken, den Allmänna Arvsfonden i Sverige.

* Sedan 1988 finns särskilda regler i Sverige för efterlevande makes arvsrätt samt bestämmelser angående ”efterarvingar” och ”särkullbarn”.

En annan aspekt av frågan är :

Är det rådligt att ha testamente överhuvudtaget? svenskt eller spanskt sådant? eller ett i Sverige och ett i Spanien?

Om en svensk medborgare flyttar till ett annat land och byter folkbokföringsadress, kommer lagen i det landet att tillämpas på arvet. Om den svenska medborgaren önskar att svensk lag skall tillämpas efter sitt bortgång bör han upprätta ett testamente.

Något som är allmänt känt – alla testamente får/kan alltid återkallas, modifieras, annulleras. I princip är det möjligt att upprätta ett nytt testamente varje dag tills man tröttnar.

Den svenska och spanska lagstiftningen är ganska lika, ändå existerar det några skillnader, den främsta är:

* Att det spanska testamentet, i princip, alltid undertecknas i närvaro av en Notarius Publicus som i sin tur, inom 24 timmar, måste underrätta det Centrala Testamentregistret i Madrid.

* Att det svenska testamentet är ett privat dokument som ej behöver registreras hos någon myndighet för dess giltighet. Naturligtvis, behövs två vittnen som närvarar vid undertecknandet. Först i samband med bouppteckning skall sagda testamente uppvisas för dödsbodelägarna (som har rätt att klandra det inom laga fristen).

Beträffande kostnaderna är det svenska alternativet det billigare.

Under de snart 30 år vi haft spansk advokatbyrå i Stockholm, har vi hjälpt tusentals svenska klienter att lösa och iordningställa sina arv i Spanien. Bland dessa klienter finns de som efterlämnat make/a, barn, särkullsbarn, barnbarn, syskon, föräldrar m.m. Några av dem hade upprättat testamente, andra inte. Vissa hade upprättat testamente i båda länderna. Men de allra flesta hade ej upprättat något testamente alls. Vilket, på intet sätt, påverkat arbetet med arvskiftet, eftersom svenska Ärvdabalken gäller i Spanien.

Till sist några ord angående arvsskatt i Spanien:

* Om den avlidne svensken hade sitt hemvist i Sverige, ska arvingarna betala arvsskatt i Spanien rörande det tillgångar den avlidne hade i Spanien vid dödstillfället. Medan tillgångarna i Sverige är numera arvsskattebefriade för make/a och bröstarvingar.

* Om den avlidne svensken hade sitt hemvist i Spanien, ska arvingarna betala arvsskatt i Spanien för de tillgångar den avlidne hade där och övriga tillgångar var det må finnas i världen.

* Den eventuella arvsskatten i Spanien påverkas inte om testamente funnits eller ej. Det avgörande är kvarlåtenskapens värde och släktband mellan arvlåtare och arvtagare.

Det är inte alldeles enkelt att på några korta rader ge klarhet angående arvsskatten i Spanien, eftersom varje enskild fall är på något sätt unik, därför är ni välkomna att ringa eller mejla oss för konsultation.